1. JavaScript 基础

  2. 深入数据和类型

  3. 函数进阶

  4. 运算符

  5. 浏览器存储

  6. Document

  7. Web API

  8. 事件

  9. 工具与规范

  10. 实例

  11. 练习

JavaScript 中有四种逻辑运行符, &&(与)、 ||(或)、 !(非)、 ?? (空值合并)。它们被主要用于布尔值的运算。

&&(与)

当左右操作数都为 true 时返回 true ,否则返回 false

result = a && b
$$edit$$
$$jsdemo$$
alert(true && true) // true
alert(true && false) // false
alert(false && true) // false
alert(false && false) // false

||(或)

当左右操作数任意一个为 true 时返回 true ,都为 false 时才返回 false

result = a || b
$$edit$$
$$jsdemo$$
alert(true || true) // true
alert(false || true) // true
alert(true || false) // true
alert(false || false) // false

!(非)

返回一个相反的布尔值。

result = !value
$$edit$$
$$jsdemo$$
alert(!true) // false
alert(!false) // true

??(空值合并)

当左侧操作数为 nullundefined 时,返回右侧操作数,否则返回左侧操作数。

a ?? b
$$edit$$
$$jsdemo$$
alert(null ?? 123) // 123
alert(undefined ?? 123) // 123
alert("abc" ?? 123) // abc