$$demo <h1>边境牧羊犬百科</h1> <p> <a href="https://baike.baidu.com/item/%E8%BE%B9%E5%A2%83%E7%89%A7%E7%BE%8A%E7%8A%AC/406513" target="_blank" >边境牧羊犬</a >(英文名:Border Collie)是一种牧羊犬,为柯利牧羊犬的一种。 耳朵全竖或半竖立状,体形结实,长垂尾。 弯曲滑溜的长毛浓密而生,下部毛柔软且厚密,毛发呈黑,灰色等,脖子,胸部尾尖处呈白色。饲养时每天应保持大运动量以发挥它体力好的优势。 </p> <p width="100"> 原产于苏格兰和英格兰国境附近诺森伯兰。 <a href="https://baike.baidu.com/item/%E8%BE%B9%E5%A2%83%E7%89%A7%E7%BE%8A%E7%8A%AC/406513" target="_blank" >边境牧羊犬</a >具有瞬间的爆发力和机敏性,具备较好的思考能力,是一个非常优秀的犬种它较好的运动能力现已成为最好的飞盘犬,并不只是那个曾经的牧羊犬。 因为<a href="https://baike.baidu.com/item/%E8%BE%B9%E5%A2%83%E7%89%A7%E7%BE%8A%E7%8A%AC/406513" target="_blank" >边境牧羊犬</a >本身具有较高的运动能力,如果在家庭饲养中不能保证它每天必要的训练就会产生压力,导致变得神经质。所以,必要的空间以及运动时间都是很重要的。 </p>

<ul> <li> <strong>中文名:</strong ><a href="https://baike.baidu.com/item/%E8%BE%B9%E5%A2%83%E7%89%A7%E7%BE%8A%E7%8A%AC/406513" target="_blank" >边境牧羊犬</a > </li> <li><strong>别 名:</strong>边境柯利犬</li> <li><strong>界  :</strong>动物界</li> <li> <strong>门  :</strong ><a href="https://baike.baidu.com/item/%E8%84%8A%E7%B4%A2%E5%8A%A8%E7%89%A9%E9%97%A8" target="_blank" >脊索动物门</a > </li> <li> <strong>亚 门:</strong ><a href="https://baike.baidu.com/item/%E8%84%8A%E6%A4%8E%E5%8A%A8%E7%89%A9%E4%BA%9A%E9%97%A8" target="_blank" >脊椎动物亚门</a > </li> <li> <strong>纲  :</strong ><a href="https://baike.baidu.com/item/%E5%93%BA%E4%B9%B3%E7%BA%B2/525725" target="_blank" >哺乳纲</a > </li> <li> <strong>亚 纲:</strong ><a href="https://baike.baidu.com/item/%E7%9C%9F%E5%85%BD%E4%BA%9A%E7%BA%B2" target="_blank" >真兽亚纲</a > </li> </ul>

<h2>边境牧羊犬的图片</h2> <img src="/assets/dog.webp" alt="边境牧羊犬的图片" height="200" /> <img src="/assets/dog2.webp" alt="边境牧羊犬的图片" height="200" /> <img src="/assets/dog3.webp" alt="边境牧羊犬的图片" height="200" />

<h2>边境牧羊犬的视频</h2> <video src="https://qiniu.3yya.com/assets/dog.mp4" controls height="200"> <p>你的浏览器不支持视频。</p> </video> <video src="https://qiniu.3yya.com/assets/dog2.mp4" controls height="200"> <p>你的浏览器不支持视频。</p> </video>

<h2>B站上的边境牧羊犬</h2> <iframe src="//player.bilibili.com/player.html?aid=547036316&bvid=BV1hq4y1p7fH&cid=381784816&page=1" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true" width="300" height="200"

</iframe> <iframe src="//player.bilibili.com/player.html?aid=844803309&bvid=BV1P54y1h7AM&cid=316326029&page=1" scrolling="no" border="0" frameborder="no" framespacing="0" allowfullscreen="true" width="300" height="200"

</iframe>

$$

$$answer

<h1>边境牧羊犬百科</h1>
<p>
  <a
    href="https://baike.baidu.com/item/%E8%BE%B9%E5%A2%83%E7%89%A7%E7%BE%8A%E7%8A%AC/406513"
    target="_blank"
    >边境牧羊犬</a
  >(英文名:Border Collie)是一种牧羊犬,为柯利牧羊犬的一种。
  耳朵全竖或半竖立状,体形结实,长垂尾。
  弯曲滑溜的长毛浓密而生,下部毛柔软且厚密,毛发呈黑,灰色等,脖子,胸部尾尖处呈白色。饲养时每天应保持大运动量以发挥它体力好的优势。
</p>
<p width="100">
  原产于苏格兰和英格兰国境附近诺森伯兰。
  <a
    href="https://baike.baidu.com/item/%E8%BE%B9%E5%A2%83%E7%89%A7%E7%BE%8A%E7%8A%AC/406513"
    target="_blank"
    >边境牧羊犬</a
  >具有瞬间的爆发力和机敏性,具备较好的思考能力,是一个非常优秀的犬种它较好的运动能力现已成为最好的飞盘犬,并不只是那个曾经的牧羊犬。
  因为<a
    href="https://baike.baidu.com/item/%E8%BE%B9%E5%A2%83%E7%89%A7%E7%BE%8A%E7%8A%AC/406513"
    target="_blank"
    >边境牧羊犬</a
  >本身具有较高的运动能力,如果在家庭饲养中不能保证它每天必要的训练就会产生压力,导致变得神经质。所以,必要的空间以及运动时间都是很重要的。
</p>

<ul>
  <li>
    <strong>中文名:</strong
    ><a
      href="https://baike.baidu.com/item/%E8%BE%B9%E5%A2%83%E7%89%A7%E7%BE%8A%E7%8A%AC/406513"
      target="_blank"
      >边境牧羊犬</a
    >
  </li>
  <li><strong>别&emsp;名:</strong>边境柯利犬</li>
  <li><strong>界&emsp;&emsp;:</strong>动物界</li>
  <li>
    <strong>门&emsp;&emsp;:</strong
    ><a
      href="https://baike.baidu.com/item/%E8%84%8A%E7%B4%A2%E5%8A%A8%E7%89%A9%E9%97%A8"
      target="_blank"
      >脊索动物门</a
    >
  </li>
  <li>
    <strong>亚&emsp;门:</strong
    ><a
      href="https://baike.baidu.com/item/%E8%84%8A%E6%A4%8E%E5%8A%A8%E7%89%A9%E4%BA%9A%E9%97%A8"
      target="_blank"
      >脊椎动物亚门</a
    >
  </li>
  <li>
    <strong>纲&emsp;&emsp;:</strong
    ><a
      href="https://baike.baidu.com/item/%E5%93%BA%E4%B9%B3%E7%BA%B2/525725"
      target="_blank"
      >哺乳纲</a
    >
  </li>
  <li>
    <strong>亚&emsp;纲:</strong
    ><a
      href="https://baike.baidu.com/item/%E7%9C%9F%E5%85%BD%E4%BA%9A%E7%BA%B2"
      target="_blank"
      >真兽亚纲</a
    >
  </li>
</ul>

<h2>边境牧羊犬的图片</h2>
<div>
  <img src="/assets/dog.webp" alt="边境牧羊犬的图片" height="200" />
  <img src="/assets/dog2.webp" alt="边境牧羊犬的图片" height="200" />
  <img src="/assets/dog3.webp" alt="边境牧羊犬的图片" height="200" />
</div>

<h2>边境牧羊犬的视频</h2>
<div>
  <video src="/assets/dog.mp4" controls height="200">
    <p>你的浏览器不支持视频。</p>
  </video>
  <video src="/assets/dog2.mp4" controls height="200">
    <p>你的浏览器不支持视频。</p>
  </video>
</div>

<h2>B站上的边境牧羊犬</h2>
<div>
  <iframe
    src="//player.bilibili.com/player.html?aid=547036316&bvid=BV1hq4y1p7fH&cid=381784816&page=1"
    scrolling="no"
    border="0"
    frameborder="no"
    framespacing="0"
    allowfullscreen="true"
    width="300"
    height="200"
  >
  </iframe>
  <iframe
    src="//player.bilibili.com/player.html?aid=844803309&bvid=BV1P54y1h7AM&cid=316326029&page=1"
    scrolling="no"
    border="0"
    frameborder="no"
    framespacing="0"
    allowfullscreen="true"
    width="300"
    height="200"
  >
  </iframe>
</div>

$$