1. Vue

  2. Node.js

  3. Vue Router

  4. Axios

  5. Vuex

此文介绍了如何绑定 `axios` 作为 Vue3 的插件,可以查看[文档编写插件](https://v3.cn.vuejs.org/guide/plugins.html#%E7%BC%96%E5%86%99%E6%8F%92%E4%BB%B6)学习如何为 Vue3 开发插件。 新建 `/src/plugins/axios.js` 文件。 ```javascript import axios from "axios" export default { install: (app) => { // 将 axios 绑定到全局属性中 app.config.globalProperties.$http = axios }, } ``` 然后在 `main.js` 中绑定插件。 ```javascript import { createApp } from "vue" import App from "./App.vue" import axios from "./plugins/axios" const app = createApp(App) // 绑定我们定义的 axios 插件 app.use(axios) app.mount("#app") ``` 之后就能通过 `this.$http` 的方式使用 axios 了。 ```javascript this.$http.get("https://3yya.com/u/d8cf630cf5f367cc/bbs/app/posts") ```