1. JavaScript 基础

 2. 深入数据和类型

 3. 函数进阶

 4. 运算符

 5. 浏览器存储

 6. Document

 7. Web API

 8. 事件

 9. 工具与规范

 10. 实例

 11. 练习

箭头函数

使用 => (箭头符号)也能定义一个函数,很多编程语言都支持这种写法, JavaScript 也不例外。这种写法被称为箭头函数。

下例是一个求和的箭头函数:

$$jsdemo$$
$$edit$$
let sum = (a, b) => {
  return a + b
}

alert(sum(2, 5)) // 7

单行箭头函数

如果我们的箭头函数内部只有一行代码,那么可以简写成以下形式:

$$jsdemo$$
$$edit$$
let sum = (a, b) => a + b

alert(sum(2, 5)) // 7

单行箭头函数的运算结果会自动 return ,不用再写一个 return 语句。

箭头函数的 this 值

之前的章节学过,对象中的函数中的 this 值指向的是对象自身。

而如果这个方法使用的是箭头函数的写法,那么 this 值将是外部的 this 值,可以简单理解成对象所在上下文的 this 值。

$$jsdemo$$
$$edit$$
let mingren = {
  name: "鸣人",
  normal: function () {
    console.log(this)
  },
  arrow: () => console.log(this),
}

mingren.normal() // {name: '鸣人', normal: ƒ, arrow: ƒ}

mingren.arrow() // window
console.log(this) // window

当我们把鸣人对象放到柯南中时,鸣人的箭头函数的 this 值等同于 getMrthis 值也就是柯南对象。

$$jsdemo$$
$$edit$$
let kenan = {
  name: "柯南",
  getMr: function () {
    let mingren = {
      name: "鸣人",
      arrow: () => console.log(this),
    }

    return mingren
  },
}

let mingren = kenan.getMr()
mingren.arrow() // {name: '柯南', getMr: ƒ}

练习

1.使用箭头函数改写以下常规函数。

function callFunction(func, arg) {
  return func(arg)
}

function sayHello(message) {
  alert(message)
}

callFunction(sayHello, "北京你好")

2.以下程序的输出结果是?

let mingren = {
  name: "鸣人",
  getWife() {
    return {
      name: "雏田",
      getBrother: () => ({
        name: "宁次",
        getName: () => this.name,
      }),
    }
  },
}

alert(mingren.getWife().getBrother().getName()) // 输出结果?